Vergoeding en kosten (vervolg)

De Basis GGZ geldt voor lichte en matige, niet complexe psychische aandoeningen. De Basis GGZ kent vier producten: kort (300 minuten), middel (500 minuten), intensief en chronisch (750 minuten). Het aantal minuten is zowel de directe contacttijd als indirecte tijd zoals voorbereiding en verslaglegging.

De Specialistische GGZ geldt bij complexe, langdurige en terugkerende klachten. In de Specialistische GGZ wordt met DBC’s gewerkt. Een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) is het totale traject van hulpverlening door de instelling; vanaf de diagnose tot en met de behandeling die hieruit volgt.

De diagnose en behandeling leiden samen tot een prijs die de instelling in rekening brengt. Dit wordt vastgesteld in een administratieve code: de DBC-prestatiecode. Ieder DBC heeft een eigen tarief dat bestaat uit een vaste vergoeding voor kosten van de behandelaar en van de praktijk. De cliënt ontvangt een rekening voor het totale traject. Na één jaar stuurt de instelling een factuur aan de zorgverzekeraar omdat een DBC maximaal 356 dagen geopend mag zijn. Dit kan leiden tot een correctie van de zorgverzekeraar op een eerdere verrekening van de no-claim en/of het eigen risico. In een DBC wordt alle aan de zorgvraag bestede tijd geregistreerd. Dit kan directe tijd zijn: contacttijd met de cliënt, aan de telefoon of per mail, of indirecte tijd. Onder indirecte tijd valt o.a.:

  • Beoordeling van de aanmelding.
  • Opvragen en doornemen van gegeven van eerdere behandelingen.
  • Contact met de huisarts of anderen specialisten.
  • Verslaglegging van de intake, een onderzoeksrapport of een behandelsessie.
  • Het opstellen van een behandelplan.
  • Het met anderen hulpverleners coördineren van de zorg rond de hulpvraag.
  • Het intercollegiaal/multidisciplinair teamoverleg, waarin de intake en het behandelvoorstel worden besproken.
  • De evaluatie van de behandeling binnen het teamoverleg.
  • Het verwerken van vragenlijsten, en of behandelmetingen.

Hierdoor wordt er meer tijd in rekening gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.

DBC’s zijn opgebouwd in tijdklasses van een aantal minuten:

0-100 / 100-200 /200-400 /400-800: voor korte behandeling en diagnostiek.

250-800/ 800-1800 /1800-3000 voor langer durende behandelingen.

De totale tijd die aan uw zorgvraag besteed is, geldt voor de DBC. Dit is de optelsom van directe en indirecte tijd. Aan deze DBC hangt een door NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde prijs vast. Noch op de werkwijze noch aan de prijsstelling heeft Cognito Praktijk invloed.

Meer informatie en de huidige tarieven vindt u op de website van de NZA

Tarieven 2018 Generalistische Basis GGZ.
Tarieven 2018 Gespecialiseerde GGZ.