Kwaliteitsstatuut 2

Kwaliteitsstatuut GGZ – instelling

I Algemene informatie

1. Gegevens GGZ-aanbieder:

Naam instelling: Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding
Hoofdadres: Oosterlaan 5, 8011 GA, Zwolle
Contactgegevens: mw. L.J.M. Reuvekamp en mw. M. Ambagtsheer (praktijkhouders)
Website: www.cognitopraktijk.nl
KvK: 50361082
AGB-code(s): 22220855

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt[1]:

Naam: mw. L.J.M. Reuvekamp of mw. M. Ambagtsheer
Emailadres: info@cognitopraktijk.nl
Telefoonnummer: 038 – 423 20 08

3. Locaties:

Cognito Praktijk heeft twee locaties: een in Zwolle en een in Epe. Zie voor adresgegevens cognitopraktijk.nl

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk[2]:

Cognito Praktijk is een ambulante behandelpraktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding. Cliënten zijn bij ons welkom voor hulp bij individuele psychische en psychiatrische problematiek. Cognito Praktijk richt zich op kinderen, jeugdigen, adolescenten en volwassenen. Ouders/verzorgers nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling.

Cognito Praktijk bestaat uit een multidisciplinair team. Met een praktijkmanager, medisch secretaresse en dertien hulpverleners: een kinder- en jeugdpsychiater, een klinisch psycholoog, vijf gezondheidszorgpsychologen, een orthopedagoog NVO-generalist, vier basispsychologen waarvan één psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog.

De behandelvormen zijn evidence-based en waar mogelijk kortdurend. Dit gebeurt in de vorm van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en Videohometraining.

Alle behandelingen vinden plaats volgens de multidisciplinaire richtlijnen opgesteld door het Trimbos-instituut.

Cognito Praktijk is goed ingebed binnen de verschillende netwerken in de regio Zwolle. Er is een inhoudelijk gedocumenteerde samenwerking met kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter Zwolle en jeugdhulpverlening Trias. Er is een duidelijke verwijslijn met vaste overlegmomenten met de kinderartsen van de Isala Klinieken. Er is een samenwerkingsverband met drie huisartsenpraktijken (in Zwolle en regio).

Tot slot heeft Cognito Praktijk regelmatig overleg met de Sociale Wijkteams, schoolartsen, Katholieke Pabo Zwolle en Windesheim Hogeschool Zwolle t.b.v. samenwerking, consulatie en doorverwijzing. Leer hier meer over onze ketenpartners.

5. Aanbod Cognito Praktijk

Cognito Praktijk biedt zowel behandelingen in de generalistische basis-GGZ en de gespecialiseerde GGZ

De Basis GGZ is voor lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg betreft kortdurende behandeling van lichte tot matige psychische problemen. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

 • Gesprekken met onder andere een psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut of psychiater
 • Een combinatie van gesprekken en e-health.

In de Basis GGZ zijn maximaal 10 afspraken mogelijk, afhankelijk van de ernst van de problematiek.

Specialistische GGZ is voor meer langdurige zorg en complexe problematiek. De Specialistische GGZ is bedoeld voor de meer intensieve en langdurige behandelingen, soms in combinatie met diagnostische onderzoek. In de Specialistische zorg zijn maximaal 25 gesprekken mogelijk afhankelijk van de ernst van de problematiek.

6. Behandelsettingen generalistische basis-GGZ:

Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Cognito Praktijk in de basis-GGZ terecht: Angstklachten, stemmingsklachten, eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten, enkelvoudig trauma en opvoedingsvraagstukken.

Ambulante zorg
Cognito Praktijk biedt de volgende vormen van ambulante zorg: Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, Systeemtherapie, EMDR en Video-hometraining.

Regiebehandelaren in de Basis GGZ kunnen zijn: een Kinder- en jeugdpsychiater, Klinisch psycholoog, Gezondheidszorgpsycholoog en/of een Orthopedagoog NVO-generalist (tot 18 jaar.)

7. Behandelsettingen gespecialiseerde GGZ:

Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Cognito Praktijk terecht: angstklachten, stemmingsklachten, eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten, zelfbeeldproblematiek, complex trauma en opvoedingsvraagstukken.

Cognito Praktijk biedt de volgende vormen van ambulante zorg: Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, Systeemtherapie, EMDR, Schematherapie en Video-hometraining.

Regiebehandelaren in de Specialistische GGZ kunnen zijn: een Kinder- en jeugdpsychiater, Klinisch psycholoog en/of een Gezondheidszorgpsycholoog. 

8. Structurele samenwerkingspartners

Cognito Praktijk werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten samen met:

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter Zwolle karakter.com
  Adres: dr. E.Schattenkerkweg 1, 8025 BW Zwolle.
  Contactpersoon de heer H. van der Meiden, klinisch psycholoog (BIG: 790 641 151 25).
 • Jeugdhulpverlening Trias trias-groep.nl
  Adres: Emmawijk 11, 8011 CM Zwolle.
  Contactpersoon de heer J de Klein, teamleider.
 • Kinderartsen Isala klinieken isala.nl
  Adres: Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.
  Contactpersoon de heer E.J. Schroor, kinderarts (BIG: 390 238 079 01)
 • Huisartsenpraktijk Assendorp assendorp.praktijkinfo.nl
  Adres: Assendorperdijk 70, 8012 EH Zwolle.
  Contactpersoon de heer O. Schwantje, huisarts (BIG: 190 23834901).
 • Huisartsen Centrumzorg huisartsencentrumzorg.nl
  Adres: Van Karnebeekstraat 27, 8011 JB Zwolle.
  Contactpersoon mevrouw M. Roessink, huisarts (BIG: 590 653 544 01).
 • Huisartsenpraktijk de Maat en Trum huisartsenpraktijkde maat-trum.nl
  Adres: Kerkstraat 24, 8064 DP Zwartsluis.
  Conctactpersoon mevrouw E.J.M. Trum, huisarts (BIG: 590 423 394 01).
 • Katholieke Pabo kpz.nl
  Adres: Ten Oeverstraat 68, 8012 EW Zwolle.
  Contactpersoon José Mulder, counseler.
 • Hogeschool Windesheim Zwolle windesheim.nl
  Adres: Campus 2-6, 8017 CA Zwolle.
  Contactpersoon M. Zohlandt.
 • Sociale Wijkteam swtzwolle.nl
  Opgedeeld in Wijk Noord, – West, – Midden, – Oost, – Zuid.
  Contactpersoon Geraldine Ijzerman teamleider.

II Organisatie van de zorg

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen 

Cognito Praktijk ziet er als volgt op toe dat:

 • Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
  Cognito Praktijk vindt het belangrijk dat behandelaars goed gekwalificeerd hun beroep te kunnen uitoefenen. Daarom zijn alle hulpverleners bij Cognito Praktijk BIG-geregistreerd of in opleiding daartoe. Eén hulpverlener is uitsluitend werkzaam met kinderen en jeugdigen en hiervoor bevoegd en bekwaam als orthopedagoog generalist NVO.De behandelaar is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor bij- en nascholing ten behoeve van registraties van verschillende beroepsverenigingen en BIG.Sinds 2008 heeft Cognito Praktijk een opleidingsplaats voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Sinds 2014 is dit in samenwerking met het SPON Nijmegen.
 • Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
  De behandelvormen zijn evidence-based en waar mogelijk kortdurend. Dit gebeurt in de vorm van Cognitieve Gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, EMDR, Schematherapie en Video-hometraining. Alle behandelingen vinden plaats volgens de multidisciplinaire richtlijnen opgesteld door het Trimbos-instituut.
 • Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
  De behandelaars zijn zelf verantwoordelijk voor bij- en nascholing ten behoeve van BIG-registraties en verschillende beroepsverenigingen. Ten minste vier keer per jaar wordt door de behandelaars recente wetenschappelijke ontwikkelingen, onderzoeken en kennis gepresenteerd en gedeeld tijdens de klinische les op Cognito Praktijk.Cognito Praktijk vindt het belangrijk dat behandelaars zelf bijdragen aan nascholing en ontwikkeling van collega’s door middel van docentschap (postacademisch onderwijs) en supervisorschap ten behoeve van verschillende beroepsverenigingen.

10. Samenwerking binnen Cognito Praktijk

Samenwerking binnen Cognito Praktijk is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut.

Binnen Cognito Praktijk is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

 • Een keer per twee weken is er een multidisciplinair overleg (MDO) waar een klinisch psycholoog of psychiater bij aanwezig is.
 • Bij de intake en het adviesgesprek is een regiebehandelaar aanwezig. Na de intake wordt informatie uitgewisseld in het MDO. Voor een tussen- en eindevaluatie wordt de cliënt in het MDO besproken. Zo nodig is de regiebehandelaar tijdens deze evaluaties aanwezig.

Cognito Praktijk hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

 • Wanneer er een traject in de Basis GGZ is afgerond en er nog zorg nodig is dan wordt in overleg verwezen naar de schoolmaatschappelijk werkende, POH-GGZ of een hulpverlener van het Sociale Wijkteam. Ook het netwerk van de cliënt wordt betrokken en daar waar mogelijk ingezet.
 • Wanneer er een traject in de Gespecialiseerde GGZ is afgerond kan er vervolghulp plaats vinden bij de POH-GGZ of bij een hulpverlener van het Sociale Wijkteam. Ook wordt er voor een vervolgtraject verwezen naar een vorm van non-verbale therapie (ambulant) zoals psychomotore therapie of haptotherapie. Het netwerk van de cliënt wordt betrokken en waar mogelijk ingezet.
 • Wanneer bij Cognito Praktijk de ambulante specialistische GGZ hulp onvoldoende is gebleken wordt er verwezen naar een intensievere vorm, zoals (deeltijd) dagbehandeling of een klinische opname. Bijvoorbeeld een centrum voor eetstoornissen kliniek of traumacentrum.
 •  Bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners hanteert Cognito Praktijk een escalatieprocedure. Een eerste stap is dat het meningsverschil aan een van de leidinggevende wordt voorgelegd.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

Cognito Praktijk vraagt de cliënt altijd om toestemming bij het delen van gegevens met professionals die niet direct bij de behandeling betrokken zijn. Informatie hierover vindt de cliënt op de website van Cognito Praktijk onder Praktische Informatie > Rechten en Plichten.

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruikt Cognito Praktijk de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld). Indien nodig vraagt Cognito Praktijk het stappenplan materiële controle op bij de zorgverzekeraar.

Wanneer de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wenst te maken bij de zorgverzekeraar/DIS, gebruikt Cognito Praktijk de privacyverklaring.

Cognito Praktijk levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking.

12. Klachten en geschillen regeling

Klachten
Cliënten kunnen met klachten over de behandeling terecht bij mevrouw G. Van der Stege (klachtenfunctionaris).
Contactgegevens: vanderstege@cognitopraktijk.nl.
Informatie over de klachtenprocedure en het klachtenregelement is te vinden op Cognitopraktijk.nl.

Geschillen
Het is mogelijk dat de bemiddeling binnen Cognito Praktijk niet tot een oplossing de klacht heeft geleid. In die gevallen kan de cliënt rechtstreeks terecht bij de klachtencommissie van Cognito Praktijk,  Zorgbelang Drenthe:

Contactgegevens Zorgbelang Drenthe:
Tel: 050-727 1500 (van maandag t/m donderdag tussen 09:00-16:00 uur)
Mail: info@zorgbelang-drenthe.nl o.v.v. klachtenfunctionaris
Post: Zorgbelang Drenthe, t.a.v. klachtenfunctionaris, Annerweg 30, 9471 KV te Zuidlaren

III Het behandelproces: het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

13. Wachttijd voor intake en behandeling

Actuele informatie over wachttijden voor intake en behandeling staat vermeld op de website van Cognito Praktijk en is telefonisch op te vragen via de medisch secretaresse op telefoonnummer 038-4232008.

Cognito Praktijk houdt zich aan de Treeknormen.

14. Aanmelding en intake

Aanmeldprocedure
Aanmelden bij Cognito Praktijk gebeurt via de website. De screening van de binnengekomen aanmeldingen wordt uitgevoerd door een klinisch psycholoog en/of een gezondheidszorgpsycholoog.

De toegewezen hulpverlener nodigt de cliënt telefonisch of per e-mail uit voor de intake. De cliënt wordt gevraagd om zijn/haar identiteitsbewijs, een ondertekende zorgovereenkomst en de verwijsbrief van de huisarts mee te nemen. Aansluitend wordt door dezelfde hulpverlener gestart met de behandeling. Afspraken voor vervolggesprekken worden tijdens het adviesgesprek met de cliënt gemaakt.

Mocht de hulpvraag van de cliënt niet passen binnen het behandelaanbod van Cognito Praktijk dan wordt er telefonisch contact opgenomen met de cliënt en doorverwezen. De verwijzer wordt hierover ook telefonisch geïnformeerd.

De aanmeldprocedure staat beschreven op de website van Cognito Praktijk.

Wanneer Cognito Praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de cliënt, wordt de cliënt met een passend advies terugverwezen naar de verwijzer.

15. Diagnose

Na het eerste gesprek worden afspraken gemaakt voor een tweede intake en het adviesgesprek. Mocht de regiebehandelaar niet de behandelaar zijn dan sluit de regiebehandelaar aan tijdens één intakegesprek en het adviesgesprek. De regiebehandelaar is aanwezig tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) voorafgaand aan het adviesgesprek en wordt de diagnose gesteld.

16. Behandeling

 Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:

BEHANDELPLAN

Samenvatting en beschrijvende diagnostische conclusie (aandacht voor cliënt en  systeemfactoren, klachtgedrag … is ontwikkeling van…, omdat (predisposities)… En   (onderhoudende factoren/versterkende factoren)…. Ondanks (protectieve factoren)…Meerdere  hypothesen zijn mogelijk).

Classificatie volgens DSM-5:

Behandelvoorstel

Indruk en afspraken na intake

Checklist van cliëntrisico’s ( in te vullen door hulpverlener):

0 Crisisgevoeligheid: 0 Ja/ X Neen. Zo ja toelichting:

0 Niveau van dagelijks functioneren/ sociaal netwerk (ontbreken): 0 Ja/ X Neen. Zo ja toelichting:

0 Misbruik van middelen (alcohol/ drugs): 0 Ja/ X Neen. Zo ja welke middelen en mate van gebruik

0 Agressiegevaar: 0 Ja/  Neen

0 overige … ( zelf in te vullen)

 Doelstellingen:

(SMART geformuleerd door cliënt)

Plan van aanpak:

(Neem de eventuele rol van medebehandelaars (MDO) of gezinsleden mee, alternatieve behandelingsmogelijkheden (E-health, groep, etc.) zijn besproken met cliënt ja/nee.

Zorgpad : Basis/ SGGZ.

Prognose aantal sessies:

Maximaal aantal minuten:

Evaluatie behandeling na .. gesprekken

Besproken met cliënt: ja/nee

Handtekening cliënt/ouders/verzorgers

De voortgang van de behandeling wordt binnen Cognito Praktijk als volgt gemonitord: evaluaties na aantal gesprekken. Dit aantal is vastgelegd in het behandelplan, klachtenspecifieke vragenlijsten, eindevaluatie en de ROM bij intake en afsluiting van de behandeling.  

Binnen Cognito Praktijk evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt: tijdens een evaluatie na een aantal gesprekken. Dit is vastgelegd in het behandelplan, en bij afsluiting van de behandeling.

De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Cognito Praktijk op de volgende manier gemeten: tijdens evaluaties en bij afsluiting middels de CQI (ROM).

17. Afsluiting/nazorg

De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken:

Tijdens de intake wordt de cliënt geïnformeerd dat bij afsluiting van de behandeling de verwijzer schriftelijk hiervan op de hoogte wordt gebracht. Deze afsluitingsbrief wordt eerst door de cliënt gelezen voordat deze naar de verwijzer gaat zodat eventuele aanpassingen of opmerkingen verwerkt worden. Wanneer het advies wordt gegeven voor doorverwijzing dan neemt de behandelaar in overleg met de cliënt contact op met de vervolgbehandelaar. Met toestemming van de cliënt wordt de afsluitingsbrief naar de vervolgbehandelaar gestuurd.

Mocht de cliënt bezwaar maken tegen het informeren van de vervolgbehandelaar of verwijzer dan wordt dit omschreven in de afsluitingsbrief aan de verwijzer.

Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

Voor de afsluiting van e behandeling is er een terugvalpreventieplan gemaakt. Hierin is opgenomen wat de stappen zijn  bij crisis of terugval. Ouders/verzorgers en naasten worden hierin betrokken.

In algemene zin wordt de cliënt verwezen naar de huisarts of de huisartsenpost na 17.00 uur op werkdagen en in het weekend.

IV Ondertekening

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld.

Bestuurders: L.J.M. Reuvekamp en M. Ambagtsheer

Datum: 

[1] De contactpersoon is diegene die bij onduidelijkheden over het kwaliteitsstatuut benaderd wordt. Veelal betreft het hier de projectleider die binnen de instelling belast is met het opstellen van het kwaliteitsstatuut.

[2] Professioneel netwerk gaat om andere zorgaanbieders met wie er structurele samenwerkingsafspraken bestaan in het kader van de behandeling. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarin de instelling participeert is bv een regionaal netwerk jeugdzorg, veiligheidshuizen, etc.