Kwaliteitsstatuut 2

Kwaliteitsstatuut GGZ – instelling

 

I.               Algemene informatie

 

 1. Gegevens GGZ-aanbieder
 • Naam instelling : Cognito Praktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding
 • Hoofd adres : Oosterlaan 5, 8011 GA Zwolle
 • Contactgegevens : mw. L.J.M. Reuvekamp en mw. M. Ambagtsheer (praktijkhouders)
 • Website : www.cognitopraktijk.nl
 • KvK : 50361082
 • AGB-code(s) : 22220855
   
 1. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt[1]:
 • Naam : mw. L.J.M. Reuvekamp of mw. M. Ambagtsheer
 • Emailadres : info@cognitopraktijk.nl
 • Telefoonnummer : 038 – 423 20 08

 1. Onze organisatie vindt u hier : cognitopraktijk.nl

Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk[2]:

Cognito Praktijk is een ambulante behandelpraktijk voor Psychotherapie en Gezinsbegeleiding. Cliënten zijn bij ons welkom voor hulp bij individuele psychische en psychiatrische problematiek. Cognito Praktijk richt zich op kinderen, jeugdigen, adolescenten en volwassenen.  Ouders/verzorgers nemen een belangrijke plaats in bij de behandeling.

Cognito Praktijk bestaat uit een multidisciplinair team. Met een praktijkmanager, medisch secretaresse en negen hulpverleners: een kinder- en jeugdpsychiater, twee klinisch psychologen, drie gezondheidszorgpsychologen, een orthopedagoog NVO-generalist, een psycholoog in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en een basispsycholoog.

De behandelvormen zijn evidence-based en waar mogelijk kortdurend. Dit gebeurt in de vorm van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR en Videohometraining.

Alle behandelingen vinden plaats volgens de multidisciplinaire richtlijnen opgesteld door het Trimbos-instituut.

Cognito Praktijk is goed ingebed binnen de verschillende netwerken in de regio Zwolle. Er is een inhoudelijk gedocumenteerde samenwerking met kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter Zwolle en jeugdhulpverlening Trias. Er is een duidelijke verwijslijn met vaste overlegmomenten met de kinderartsen van de Isala Klinieken. Er is een samenwerkingsverband met drie huisartsenpraktijken (in Zwolle en regio).

Tot slot heeft Cognito Praktijk regelmatig overleg met de Sociale Wijkteams, schoolartsen, Katholieke Pabo Zwolle en Windesheim Hogeschool Zwolle t.b.v. samenwerking, consulatie en doorverwijzing.

 1. Cognito Praktijk heeft aanbod in:
  • X de generalistische basis-GGZ en/of
  • X de gespecialiseerde GGZ

Basis GGZ voor lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg betreft kortdurende behandeling van lichte tot matige psychische problemen. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

 • gesprekken met onder ander een psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut of psychiater
 • een combinatie van gesprekken en e-health.

In de Basis GGZ zijn maximaal 10 afspraken mogelijk, afhankelijk van de ernst van de problematiek.

Specialistische GGZ voor meer langdurige zorg en complexe problematiek. De Specialistische GGZ is bedoeld voor de meer intensieve en langdurige behandelingen soms in combinatie met diagnostische onderzoek. In de Specialistische zorg zijn maximaal 25 gesprekken mogelijk afhankelijk van de ernst van de problematiek.

 1. Behandelsettingen generalistische basis-GGZ:

Cognito Praktijk heeft een aanbod in:

de generalistische basis-GGZ.

 • Cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Cognito Praktijk terecht:

angstklachten, stemmingsklachten, eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten, enkelvoudig trauma en opvoedingsvraagstukken.

Cognito Praktijk biedt de volgende vormen van ambulante zorg:

Cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie, EMDR en Videohometraining.

 • Ambulante zorg

Regiebehandelaren in de Basis GGZ kunnen zijn:

Kinder- en jeugdpsychiater, Klinisch psycholoog, Gezondheidszorgpsycholoog, Orthopedagoog                    NVO-generalist (tot 18 jaar.)

 1. Behandelsettingen gespecialiseerde GGZ:

Cognito Praktijk heeft aanbod in:

de gespecialiseerde-GGZ.

 • Ciënten kunnen met de volgende problematiek bij Cognito Praktijk terecht: angstklachten, stemmingsklachten, eetstoornissen, onbegrepen lichamelijke klachten, zelfbeeldproblematiek, complex trauma en opvoedingsvraagstukken

Cognito Praktijk biedt de volgende vormen van ambulante zorg: Cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie, EMDR, schematherapie en Videohometraining.

 • Ambulante zorg

Regiebehandelaren in de Specialistische GGZ kunnen zijn:

Kinder- en jeugdpsychiater, klinisch psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog. 

 1. Structurele samenwerkingspartners


Cognito Praktijk werkt ten behoeve van de behandeling van cliënten samen met:

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie Karakter Zwolle karakter.com
  Adres: dr. E.Schattenkerkweg 1, 8025 BW Zwolle.

Contactpersoon de heer H. van der Meiden, klinisch psycholoog (BIG: 790 641 151 25).

 

 • Jeugdhulpverlening Trias trias-groep.nl
  Adres: Emmawijk 11, 8011 CM Zwolle.

Contactpersoon de heer J de Klein, teamleider.

 

 • Kinderartsen Isala klinieken isala.nl
  Adres: Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.

Contactpersoon de heer E.J. Schroor, kinderarts (BIG: 390 238 079 01)

 

Adres: Assendorperdijk 70, 8012 EH Zwolle.
Contactpersoon de heer O. Schwantje, huisarts (BIG: 190 23834901).

 

Contactpersoon mevrouw M. Roessink, huisarts (BIG: 590 653 544 01).

 

 • Huisartsenpraktijk de Maat en Trum huisartsenpraktijkde maat-trum.nl
  Adres: Kerkstraat 24, 8064 DP Zwartsluis.

Conctactpersoon mevrouw E.J.M. Trum, huisarts (BIG: 590 423 394 01).

 

Adres: Ten Oeverstraat 68, 8012 EW Zwolle.

Contactpersoon José Mulder, counseler.

Adres: Campus 2-6, 8017 CA Zwolle.

Contactpersoon M. Zohlandt.

Opgedeeld in Wijk Noord, – West, – Midden, – Oost, – Zuid.

Contactpersoon Geraldine Ijzerman teamleider.

Organisatie van de zorg

 1. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen 

Cognito Praktijk ziet er als volgt op toe dat:

 • zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:

Cognito Praktijk vindt het belangrijk dat behandelaars goed gekwalificeerd hun beroep te kunnen uitoefenen.

Daarom zijn alle hulpverleners bij Cognito Praktijk BIG geregistreerd of in opleiding daartoe. Een hulpverlener is uitsluitend werkzaam met kinderen en jeugdigen en hiervoor bevoegd en bekwaam als orthopedagoog NVO generalist.

De behandelaar is in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor bij- en nascholing ten behoeve van registraties van verschillende beroepsverenigingen en BIG.

Sinds 2008 heeft Cognito Praktijk een opleidingsplaats voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Sinds 2014 is dit in samenwerking met het SPON Nijmegen.

 • zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:

De behandelvormen zijn evidence-based en waar mogelijk kortdurend. Dit gebeurt in de vorm van cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, schematherapie en Videohometraining.

 • Alle behandelingen vinden plaats volgens de multidisciplinaire richtlijnen opgesteld door het Trimbos-instituut.
 • zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:

De behandelaars zijn zelf verantwoordelijk voor bij- en nascholing ten behoeve van BIG registraties en verschillende beroepsverenigingen. Vier keer per jaar worden door de behandelaars recente wetenschappelijke ontwikkelingen, onderzoeken en kennis  gepresenteerd en gedeeld tijdens de klinische les op Cognito Praktijk.

Cognito Praktijk vindt het belangrijk dat behandelaars zelf bijdragen aan nascholing en  ontwikkeling van collega’s door middel van docentschap (postacademisch onderwijs) en supervisorschap ten behoeve van verschillende beroepsverenigingen.

 1. Samenwerking
 • Samenwerking binnen uw organisatie is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut

Binnen Cognito Praktijk is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:

Een keer per twee weken is er een multidisciplinair overleg (MDO) waar een klinisch psycholoog of psychiater bij aanwezig is.

Bij de intake en het adviesgesprek is een regiebehandelaar aanwezig. Na de intake wordt informatie uitgewisseld in het MDO. Voor een tussen- en eindevaluatie wordt de cliënt in het MDO besproken. Zo nodig is de regiebehandelaar tijdens deze evaluaties aanwezig.

Cognito Praktijk hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:

Wanneer er een traject in de Basis GGZ is afgerond en er nog zorg nodig is dan wordt in overleg verwezen naar de schoolmaatschappelijk werkende, POH-GGZ of een hulpverlener van het Sociale Wijkteam. Ook het netwerk van de cliënt wordt betrokken en daar waar mogelijk ingezet.

Wanneer er een traject in de Gespecialiseerde GGZ is afgerond kan er vervolghulp plaats vinden bij de POH-GGZ of bij een hulpverlener van het Sociale Wijkteam. Ook wordt er voor een vervolgtraject verwezen naar een vorm van non-verbale therapie (ambulant) zoals psychomotore therapie of haptotherapie. Het netwerk van de client wordt betrokken en waar mogelijk ingezet.

Wanneer bij Cognito Praktijk de ambulante specialistische GGZ hulp onvoldoende is gebleken wordt er verwezen naar een intensievere vorm, zoals (deeltijd) dagbehandeling of een klinische opname. Bijvoorbeeld een centrum voor eetstoornissen kliniek of traumacentrum.

 • Binnen Cognito Praktijk geldt bij verschil van inzicht tussen (bij een zorgproces betrokken) zorgverleners de volgende escalatieprocedure: [beschrijf uw beleid en hoe uw dit uitvoert en borgt]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

 

 • Cognito Praktijk vraagt om toestemming van de cliënt  bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: ja.

 

 • In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruikt Cognito Praktijk de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): ja

Anja: bedoelen ze accountantscontrole???

 

 • Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS: Ja.


Cognito Praktijk levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark GGZ (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:  ja.

 

 1. Klachten en geschillen regeling

 

 • patiënten kunnen met klachten over de behandeling terecht bij mevrouw G. Van der Stege, vanderstege@cognitopraktijk.nl  en de klachtenregeling is hier te vinden: [link naar website of upload van bestand]à informatieve pop-up: ‘verplichting vanaf 1 januari 2017, daarom nu geen nog geen criterium.
 • patiënten kunnen met geschillen over de behandeling terecht bij [Geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten] en de geschillenregeling is hier te vinden: [link naar website of upload van bestand]à informatieve pop-up: ‘verplichting vanaf 1 januari 2017, daarom nu geen nog geen criterium

 

 

 

 

 1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

 

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling op de website van Cognito Praktijk www.cognitopraktijk.nl en kunnen deze telefonisch opvragen via de medisch secretaresse op telefoonnummer 038-4232008. De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-GGZ en/of gespecialiseerde GGZ, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.

Cognito Praktijk houdt zich aan de Treek norm.

 1. Aanmelding en intake

 

 • De aanmeldprocedure is de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Aanmelden bij Cognito Praktijk gebeurt via de website. De screening wordt uitgevoerd door een klinisch psycholoog en/of een gezondheidszorgpsycholoog.

De hulpverlener nodigt de cliënt telefonisch of per e-mail uit voor de intake. Aansluitend wordt door dezelfde hulpverlener gestart met de behandeling. Afspraken voor vervolggesprekken worden gemaakt tijdens het adviesgesprek met de cliënt gemaakt.

 

Mocht de hulpvraag van de cliënt niet passen binnen het behandelaanbod van Cognito Praktijk dan wordt er telefonisch contact opgenomen met de cliënt en doorverwezen. De verwijzer wordt hierover ook telefonisch geïnformeerd.

 

 • Binnen Cognito Praktijk wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – indien Cognito Praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: ja.
 1. Diagnose

De cliënt wordt telefonisch of per e-mail uitgenodigd voor het eerste intakegesprek door de behandelaar. De cliënt wordt gevraagd om zijn/haar identiteitsbewijs, een ondertekende zorgovereenkomst en de verwijsbrief van de huisarts mee te nemen.

Na het eerste gesprek worden afspraken gemaakt voor een tweede intake en het adviesgesprek. Mocht de regiebehandelaar niet de behandelaar zijn dan sluit de regiebehandelaar aan tijdens één intakegesprek en het adviesgesprek. De regiebehandelaar is aanwezig tijdens het multidisciplinair overleg (MDO) voorafgaand aan het adviesgesprek en wordt de diagnose gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Behandeling

 

Het behandelplan wordt als volgt opgesteld:

BEHANDELPLAN

Samenvatting en beschrijvende diagnostische conclusie (aandacht voor cliënt en  systeemfactoren, klachtgedrag … is ontwikkeling van…, omdat (predisposities)… En   (onderhoudende factoren/versterkende factoren)…. Ondanks (protectieve factoren)…Meerdere  hypothesen zijn mogelijk).

 

Classificatie volgens DSM-IV:

AS I      :

As II     :

AS III    :

As IV    :

As V     :

 

Behandelvoorstel

Indruk en afspraken na intake

Checklist van cliëntrisico’s ( in te vullen door hulpverlener):

0 Crisisgevoeligheid: 0 Ja/ X Neen. Zo ja toelichting:

0 Niveau van dagelijks functioneren/ sociaal netwerk (ontbreken): 0 Ja/ X Neen. Zo ja toelichting:

0 Misbruik van middelen (alcohol/ drugs): 0 Ja/ X Neen. Zo ja welke middelen en mate van gebruik

0 Agressiegevaar: 0 Ja/  Neen

0 overige … ( zelf in te vullen)

 

Doelstellingen:

(SMART geformuleerd door cliënt)

Plan van aanpak:

(Neem de eventuele rol van medebehandelaars (MDO) of gezinsleden mee, alternatieve behandelingsmogelijkheden (E-health, groep, etc.) zijn besproken met cliënt ja/nee.

Zorgpad : Basis/ SGGZ.

Prognose aantal sessies:

Maximaal aantal minuten:

Evaluatie behandeling na .. gesprekken

Besproken met cliënt: ja/nee

Handtekening cliënt/ouders/verzorgers

 

De voortgang van de behandeling wordt binnen Cognito Praktijk als volgt gemonitord: evaluaties na aantal gesprekken. Dit aantal is vastgelegd in het behandelplan, klachtenspecifieke vragenlijsten, eindevaluatie en de ROM bij intake en afsluiting van de behandeling.  

Binnen Cognito Praktijk evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt: tijdens een evaluatie na een aantal gesprekken. Dit is vastgelegd in het behandelplan, en bij afsluiting van de behandeling.

De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Cognito Praktijk op de volgende manier gemeten: tijdens evaluaties en bij afsluiting middels de CQI (ROM).

 1. Afsluiting/nazorg

De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken:

Tijdens de intake wordt de cliënt geïnformeerd dat bij afsluiting van de behandeling de verwijzer schriftelijk hiervan op de hoogte wordt gebracht. Deze afsluitingsbrief wordt eerst door de cliënt gelezen voordat deze naar de verwijzer gaat zodat eventuele aanpassingen of opmerkingen verwerkt worden. Wanneer het advies wordt gegeven voor doorverwijzing dan neemt de behandelaar in overleg met de cliënt contact op met de vervolgbehandelaar. Met toestemming van de cliënt wordt de afsluitingsbrief naar de vervolgbehandelaar gestuurd.

Mocht de cliënt bezwaar maken tegen het informeren van de vervolgbehandelaar of verwijzer dan wordt dit omschreven in de afsluitingsbrief aan de verwijzer.

Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:

Voor de afsluiting van e behandeling is er een terugvalpreventieplan gemaakt. Hierin is opgenomen wat de stappen zijn  bij crisis of terugval. Ouders/verzorgers en naasten worden hierin betrokken.

In algemene zin wordt de cliënt verwezen naar de huisarts of de huisartsenpost na 17.00 uur op werkdagen en in het weekend.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Ondertekening

 

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld [aanvink mogelijkheid]

Bestuurders: L.J.M. Reuvekamp en M. Ambagtsheer

 [Plaats]: Zwolle

[Datum]:

 

[1] De contactpersoon is diegene die bij onduidelijkheden over het kwaliteitsstatuut benaderd wordt. Veelal betreft het hier de projectleider die binnen de instelling belast is met het opstellen van het kwaliteitsstatuut.

[2] Professioneel netwerk gaat om andere zorgaanbieders met wie er structurele samenwerkingsafspraken bestaan in het kader van de behandeling. Voorbeelden van samenwerkingsverbanden waarin de instelling participeert is bv een regionaal netwerk jeugdzorg, veiligheidshuizen, etc.