Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Gezinstherapie

Systeem/Gezinstherapie
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie die gericht is op de relatie tussen mensen. De term ‘systeem’ verwijst naar het feit dat ieder mens deel uitmaakt van verschillende sociale systemen zoals een gezin, schoolklas of buurt. In de systeemtherapie staat de  omgang en communicatie in de directe leefomgeving centraal.

Bij Cognito Praktijk vindt systeemtherapie meestal plaats in de vorm van gezinstherapie. Gezinstherapie vindt plaats met ouders en het aangemelde kind of met alle gezinsleden.

Videohometraining
Videohometraining kan ingezet worden als onderdeel van een behandelplan bij clienten die al onder behandeling zijn bij Cognito Praktijk.

Videohometraining is een vorm van begeleiding aan gezinnen met problemen in de opvoeding. Door een analyse te maken van een korte video-opname (ongeveer 10 minuten) van de alledaagse omgang thuis zoals een eet- of spelsituatie wordt zichtbaar wat er al wel goed gaat in het contact tussen ouder(s) en kind(eren). Beelden laten zien welke initiatieven reeds tot goed contact leiden en hoe deze ook ingezet kunnen worden op andere momenten.

De opnames worden samen met ouders terug gekeken met als doel om ouders zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn ouders (weer) beter in staat om hun kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn/haar ontwikkeling.

Een bijkomend effect van deze vorm van begeleiding is de versterking van het zelfvertrouwen bij ouder(s) en kind(eren).

Videohometraining richt zich op het vergroten van vaardigheden en kwaliteiten die ieder mens al in zich heeft waardoor er meer “oog” en waardering komt voor ieders kracht in het onderlinge contact.

In gezinnen met adolescenten nodigen we meestal de adolescenten ook uit om de beelden terug te kijken.

Ouderbegeleiding
In de ouderbegeleiding onderzoeken we samen met u als ouders wat uw kind in de opvoeding nodig heeft.

Sommige kinderen worden geboren met een specifieke behoefte aan zorg en aandacht. Andere kinderen en adolescenten maken iets schokkends of moeilijks mee waardoor ze (tijdelijk) van slag raken en extra steun en zorg van ouders nodig hebben. Ook kan een adolescent ‘de weg even kwijt zijn’ en vraagt hij/zij om een andere benadering.

Samen  met ouders kijken we waar hun krachten en vaardigheden in de opvoeding liggen en hoe ze deze al gebruiken of anders kunnen inzetten zodat uw kind zich verder kan ontwikkelen.