Oosterlaan 5

8011 GA Zwolle

T: 038 423 20 08

Wachttijd

Cognito Praktijk heeft momenteel een wachttijd voor zowel aanmelding als behandeling van circa 4-6 weken (update d.d. 16-05-2018). Dit geldt voor zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ, bij alle problematiek/diagnosegroepen.

Binnen 4 weken bellen wij u dan voor een uitnodiging voor een intakegesprek.

N.B: op dit moment is er een aanmeldstop voor adolescenten (18-25 jaar) en volwassenen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen,  zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).  Eventueel kunt u ook verwijzen naar de factsheet van de NZa.

Bij Cognito Praktijk vindt na de intake aansluitend behandeling plaats.

WACHTTIJDEN

Per 01-01-2018 zijn de wachttijden als volgt:

Voor de Basis GGZ en Specialistische GGZ:
Intake jeugd                 : 4-6 weken.
Intake adolescenten   : 4-6 weken (momenteel is er een aanmeldstop)
Intake volwassenen    : 4-6 weken (momenteel is er een aanmeldstop)
De behandeling start direct na intake en adviesgesprek.

Deze wachttijden gelden voor alle zorgverzekeraars.

In Nederland gelden de zogenaamde Treeknormen; dit is de maximale wachttijd tot aan intake, diagnose en de start van de behandeling.
De maximale wachttijd voor behandeling bedraagt vier weken, voor de diagnose ook vier weken en voor de start van de behandeling zes weken. De wachttijd kan oplopen doordat er veel vraag naar zorg is of doordat er te weinig zorg is ingekocht. Instellingen worden door de zorgverzekeraar gebudgetteerd. Indien u eerder geholpen wilt worden, kunt u contact opnemen met de afdeling zorgbemiddeling van  uw zorgverzekeraar; mogelijk kunnen zij u helpen aan een instelling of praktijk die eerder zorg kan bieden.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”

Dit zijn directe nummers van de afdeling zorgbemiddeling:
Zilveren Kruis labels: 071-3640250
Menzis: 088-2224242
VGZ: 0900-8490; optie: 9
ONVZ : 0800-0221450
ASR / De Amersfoortse en Ditzo: 030 – 257 91 11
ENO: 0570-687461
PNO: 0800 020 00 04
VVAA: via de afdeling zorgconsulent; 030-6396224

Ketenpartners en samenwerking in de regio.
Cognito Praktijk werkt samen met zogenaamde ketenpartners waarbij het doel is dat de cliënt de juiste zorg krijgt. Dit houdt in dat we goed kijken welke zorg iemand nodig heeft en wie dat kan bieden.
Dit start bij de kinderarts of huisarts met preventie of het sociale wijkteam, vervolgens de praktijk ondersteuner (POH-GGZ) of jeugdgezinswerker met eventueel E-health modules. De volgende stap is basis GGZ, gevolgd door specialistische GGZ.
Voor meer praktische en pragmatische zaken zoals problemen met werk, financiën en huisvesting is algemeen maatschappelijk de aangewezen instantie.
We werken vanuit het motto; zo veel zorg als nodig is en zo weinig zorg als kan. dat betekent dat we vrij flexibel kunnen op- en afschalen.
Wanneer u de behandeling heeft afgerond, kunnen wij u met een terugvalpreventieplan en een adviesbrief terugverwijzen naar uw huisarts/SWT danwel de praktijkondersteuner.
Wanneer meer zorg nodig is, overleggen we met onze ketenpartners over intensieve vorm van zorg zoals bijvoorbeeld een deeltijd of tijdelijke opname. Wanneer dit aan de orde is, zullen wij steeds garant staan voor het nazorg traject.

Opbouw behandeltraject
De opbouw van een behandeltraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Allereerst volgt de aanmelding door de huisarts of kinderarts door middel van een verwijsbrief. Deze wordt gescreend op volledigheid en een eerste oriëntatie of de praktijk een behandeling zou kunnen bieden voor de beschreven klachten.
Nadat de aanmelding is geaccepteerd, wordt u uitgenodigd voor de intake om samen met u de klachten in kaart brengen, uw hulpvraag duidelijk te formuleren en de wensen ten aanzien van behandeling.
Soms is aanvullend onderzoek nodig. Dit wordt teruggekoppeld in een adviesgesprek.
Hierna start de behandeling. Belangrijk om te weten is dat de vorm en inhoud van de behandeling samen met u bepaald wordt. Welke vorm van therapie paste het beste bij u en uw klachten?
Samen met u wordt een behandelplan opgesteld, wat op afgesproken tijden geëvalueerd gaat worden.
Alvorens de behandeling wordt geëvalueerd en afgerond, worden er afspraken (wekelijks) met betrekking tot nazorg gemaakt en een terugvalpreventieplan opgesteld.

Vergoeding en kosten
De vergoeding voor intake, onderzoek, advies en behandeling verloopt via de zorgverzekeringswet. Voor 2018 geldt een standaard wettelijk eigen risico van € 385,-, (mogelijk dat u zelf voor een hoger eigen risico hebt gekozen).

Cognito Praktijk is een GGZ-instelling, die zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ levert.

De Basis GGZ is geïndiceerd voor enkelvoudige, lichte, niet complexe psychische aandoeningen.  De basis GGZ kent vier producten; kort, middel, intensief en chronisch.  kort is een behandelduur van 300 minuten, middel 500 minuten en intensief en chronisch 750 minuten. Dit zijn zowel de directe contactminuten als de indirecte minuten zoals voorbereiding en verslaglegging.
Voor de tarieven kunt u kijken bij de NZA;
Voor 2018: Tarieven Generalistische Basis GGZ

De Specialistische GGZ is geïndiceerd bij complexe, ernstige en meervoudige of recidiverende klachten.
In de Specialistische GGZ wordt met DBC’s gewerkt. De afkorting DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een diagnose behandel combinatie (DBC) is het totale traject vanaf de diagnose van de specialist tot en met de behandeling die hieruit volgt. Een DBC bestaat dus uit alle activiteiten van een instelling en behandelaren die gevolg zijn van een bepaalde zorgvraag. De DBC wordt geopend op het moment van aanmelding en beoordeling van de verwijsbrief.

Diagnose en behandeling leiden samen tot één prijs die de instelling in rekening brengt. Dit wordt vastgelegd in één administratieve code: de zogenoemde DBC-prestatiecode. Elke DBC heeft een eigen tarief dat bestaat uit honorariumbedragen voor de behandelaar en een kostenbedrag voor de instelling. Na afloop van het behandelingstraject ontvangt de patiënt één rekening voor het totale traject. Een DBC kan maximaal 365 dagen open blijven staan. In dat geval stuurt de instelling na één jaar een factuur aan de zorgverzekeraar. Dit kan leiden tot een correctie van uw zorgverzekeraar op een eerdere verrekening van uw no-claim en/of eigen risico. In een DBC wordt alle aan u bestede tijd geregistreerd. Dit kan directe tijd zijn; contacttijd met u, bijvoorbeeld op de praktijk, aan de telefoon of per e-mail, of indirecte tijd.

Indirecte tijd kan zijn:

 • Beoordeling van uw aanmelding.
 • Opvragen en doornemen van gegevens van eerdere behandelingen.
 • Contact met uw huisarts of andere specialisten.
 • Verslaglegging van de intake, een onderzoeksrapport of een behandelsessie.
 • Het opstellen van een behandelplan.
 • Het met andere hulpverleners coördineren van de zorg rondom u.
 • Het intercollegiaal / multidisciplinair teamoverleg, waarin de intake en het behandelvoorstel worden besproken.
 • De evaluatie van uw behandeling binnen het teamoverleg.
 • Het verwerken van vragenlijsten, en of behandelmetingen.

Hierdoor kan het zijn dat er meer tijd in rekening wordt gebracht dan u zelf heeft doorgebracht bij uw behandelaar.

DBC’s zijn opgebouwd in tijdklasses; bijvoorbeeld:

 • 0-100 / 100-200 / 200-400 / 400-800: voor korte behandelingen en diagnostiek.
 • 250-800 / 800-1800 / 1800-3000 voor langer durende behandelingen.

De totale hoeveelheid tijd die aan u besteed is, is geldend voor de DBC Dit is de optelsom van directe en indirecte tijd. Bijvoorbeeld 400 minuten directe tijd en 150 minuten indirecte tijd maakt samen 550 minuten. Deze valt dan in de DBC-categorie: 250-800 minuten. Aan deze DBC hangt een door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde prijs vast. Noch op de werkwijze noch aan de prijsstelling hebben wij als praktijk invloed. Uit deze systematiek kunt u dus afleiden dat wanneer wij nu 300 of 750 minuten aan u besteden, hieraan dezelfde prijs is gekoppeld. Voor meer informatie willen wij u wijzen op de website van de NZA: www.nza.nl

De prijzen van een DBC worden vastgesteld door de NZA, deze kunt u ook terugvinden in deze bijlage;
Voor 2018: Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2018

Voor 2018 hebben wij een contract afgesloten met de volgende verzekeringsmaatschappijen:

 • Zilveren Kruis/ Aevitae / FBTO / IAK / OZF/ De Friesland en andere ACHMEA labels
 • VRZ: ONVZ / ENO/ PNO / IAK / VVAA / VPZ / Zorg en Zekerheid
 • Menzis: Ander Zorg
 • VGZ: Univé / VGZ / IZZ / IZA
 • D.S.W. en in Twente Stad Holland
 • Caresq: Promovendum / National Academic / Besured

Zorgverzekeraars Nederland hebben een lijst opgesteld met interventies in de GGZ die wel en die niet vergoed worden; deze lijst vind u hier:
(On) Verzekerde interventies in de GGZ

Kwaliteit en effectiviteit:
De kwaliteit en effectiviteit van de behandeling wordt gemeten via de zogenaamde ROM-procedure:
ROM staat voor Routine Outcome Measurement en is volledig geïmplementeerd in de praktijk.
De praktijk maakt bij het ROMMEN gebruik van Telepsy. Voor volwassenen en ouderen wordt met de BSI de ROM gedaan, bij kinderen met de SDQ-O.
Ook wordt een permanente CQI meting, een cliënt tevredenheidsmeting gedaan.

Effectmeting en resultaten
Binnen de praktijk proberen we het effect van de behandeling zo goed mogelijk te volgen door deze te meten.
Dit gebeurt door middel van het afnemen van vragenlijsten. Aan het begin van de behandeling vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Voor volwassenen is dat de BSI en voor de jeugd is dat de SDQ-O, ingevuld door de ouders.
Uw behandelaar zal de uitslagen hiervan met u doornemen en desgewenst ook aan u toesturen. De metingen zijn aan het begin en het eind van de behandeling. Tussendoor kan op indicatie, bijvoorbeeld bij stagnatie in de behandeling, het behandeleffect gemeten worden.